Desatero

Z Judaismus

Přejít na: navigace, hledání


Text Desatera

  1. Já jsem tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.
  2. Nebudeš mít jiné bohy mimo mne. Neučiníš si sošku a obraz ničeho, co je na nebi a co je na zemi a co je v moři a nebudeš se jim klanět a nebudeš jim sloužit, protože já jsem Bůh žárlivý, který trestá vinu otců na dětech do třetí a čtvrté generace, pokud se mi protiví a činím dobře po tisíc generací těm, kteří mě milují a plní mé příkazy.
  3. Nezneužiješ Božího jména nadarmo, protože Bůh neodpustí těm, kteří zneužívají Jeho jméno.
  4. Pamatuj na den šabatu, abys ho světil. Šest dní budeš pracovat a konat veškerou svou práci. A sedmý den nebudeš pracovat ty ani tvůj syn, tvá dcera, tvůj otrok a tvá služebná, tvůj dobytek a ani cizinec ve tvých branách. Protože šest dní tvořil Bůh nebesa a zemi a moře a vše, co je v nich a odpočinul si den sedmý, proto požehnal Bůh sedmý den a posvětil ho.
  5. Cti otce a matku svou, aby se prodloužily tvé dny na zemi, kterou ti tvůj Bůh dává.
  6. Nevraždi.
  7. Nesmilni.
  8. Nekraď.
  9. Nevydej na svého bližního křivé svědectví.
  10. Netuž po domu svého bližního, netuž po jeho ženě, po jeho otroku, služebné, býku a oslu a po všem, co patří tvému bližnímu.


You have shed a ray of sunsihne into the forum. Thanks!